Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
What is this?
Less
More

Created by Leo

BỘ LẠC của những người luyện tập trí tuệ cảm xúc (EQ) để hạnh phúc hơn, thành công hơn. Đặc biệt có cơ hội sống với hết TIỀM NĂNG của bản thân mình.

10X Secrets CLUB

Private • 264 • $39/m

Nơi các lãnh đạo, quản lý cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong việc cài đặt hệ điều hành 10X vào doanh nghiệp để tạo ra doanh nghiệp vượt trội, giá trị cao

Memberships

Skool Community

Public • 84.5k • Paid

Cộng Đồng Bán Hàng Giá Cao

Private • 3k • $4/m

The Skool Games

Private • 13.1k • Free

Digital Growth Community

Private • 18.2k • Paid

Max Business School™

Public • 140.4k • Free

High Vibe Tribe

Private • 24.2k • Free

Wellbeing - Thân Khỏe, Tâm An

Private • 142 • Free

Jerry/Sales Management Machine

Public • 135 • Free

Contributions
Leo Vo Thai Lam
Giúp doanh nghiệp cài đặt hệ điều hành 10X để tạo ra doanh nghiệp phát triển vượt trội, giá trị cao, chủ doanh nghiệp lấy lại tự do và tạo ảnh hưởng.

Active 3h ago
Joined Jan 11, 2024
Hồ Chí Minh
powered by