Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
What is this?
Less
More

Memberships

Cộng Đồng Ní Ngon

Public • 872 • Free

62 contributions to Cộng Đồng Ní Ngon
💖 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑻 𝑲𝒀́ 𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑻𝑹𝑼̛𝑶̛̉𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝟑𝟔𝟓 𝑵𝑮𝑨̀𝒀 💖
💝(𝟏𝟰/𝟬𝟓/𝟮𝟬𝟮𝟰) 𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑎̀𝑜 💝 𝔻𝕒𝕪 𝟙𝟛𝟝: 𝟛𝟞𝟝 ℕ𝔾𝔸̀𝕐 𝔾𝕀𝔸̀𝕌 𝕋𝕆𝔸̀ℕ 𝔻𝕀𝔼̣̂ℕ 🎁 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐂𝐎́ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐓𝐔𝐄̣̂ 𝐓𝐀̂̀𝐍𝐆 𝐁𝐀̣̂𝐂 𝟑: - 𝑳𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂́𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒂̂𝒎 𝒎𝒐̣𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒂̣̂𝒕, 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄, 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̉𝒏𝒉, 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈. - 𝑳𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊, 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒂̣̂𝒕, 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄, 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒃𝒂̉𝒏 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀. - 𝑳𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒂̣𝒊. - 𝑳𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒐̛𝒊 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀𝒏𝒉. - 𝑳𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆, 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚, 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒐́𝒊, 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕. - 𝑳𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂́𝒊 𝒂𝒏 𝒗𝒖𝒊 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒊̣𝒏𝒉 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒂̂𝒎. 🎁 ✍️ Biểu hiện vật chất của người có trí tuệ tầng bậc 3 là người Vui vẻ do An Vui, đơn giản, tin tưởng và rất nhẹ nhàng trong cuộc sống. "Không phải nâng lên mạnh mẽ mà là người đặt xuống nhẹ nhàng" ✍️ Con người, ai cũng khát khao đi tìm kiếm, trở thành người có TRÍ TUỆ. ✍️ Sức phán đoán tầm nhìn của người có trí tuệ tầng bậc 3 rất đặc biệt được mở rộng, kích hoạt được tổng nghiệp tốt. ✍️ Tầng bậc 4 chỉ được khai mở khi người khai mở đc trí tuệ tầng bậc 3 thôi. ✍️ Rãnh thì An Vui, Chúng ta chỉ mong sao sống được một phần nào đó của trí tuệ tầng bậc 3 ở xã hội vật lý này. ✍️ "Tánh nghe Tánh thấy là bè Đưa người Thanh tịnh về miền quê xưa". Qua sông bỏ bè. ✍️ Làm sao để đơn giản trở thành người có trí tuệ tầng bậc 3? Sống được với thực tại, khởi tạo an vui, đủ Công đức, chủ động chọn trạng thái, cách đối đãi với thế giới bên ngoài phù hợp... ✍️ Câu chuyện vui "Hôm nay tính tiền, ngày mai miễn phí" 🤣 Câu chuyện ý nói ko có khái niệm là ngày mai, nên hãy sống với thực tại. Có tương lai nhưng không có ngày mai. ✍️ Không tham cuộc sống An vui, bám chấp sẽ dễ bị dẫn dắt bởi tham tưởng. Luôn sống được với thực tại sẽ đơn giản có được trí tuệ tầng bậc 3. "Dụng Tâm chứ không Bận Tâm" không tưởng về quá khứ cũng không tưởng trong tương lai. Nhưng vẫn phải linh động.
3
0
💖 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑻 𝑲𝒀́ 𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑻𝑹𝑼̛𝑶̛̉𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝟑𝟔𝟓 𝑵𝑮𝑨̀𝒀 💖
💝(𝟏𝟑/𝟬𝟓/𝟮𝟬𝟮𝟰) 𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑎̀𝑜 💝 𝔻𝕒𝕪 𝟙𝟛𝟜: 𝟛𝟞𝟝 ℕ𝔾𝔸̀𝕐 𝔾𝕀𝔸̀𝕌 𝕋𝕆𝔸̀ℕ 𝔻𝕀𝔼̣̂ℕ 🎁 𝟑 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐓𝐈́𝐍𝐇 𝐂𝐎̂́𝐓 𝐋𝐎̃𝐈 𝐂𝐔̉𝐀 𝐆𝐈𝐀 Đ𝐈̀𝐍𝐇: 𝑇𝑅𝐴́𝐶𝐻 𝑁𝐻𝐼𝐸̣̂𝑀 - 𝑌𝐸̂𝑈 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 - 𝑇𝑅𝐴̂𝑁 𝑇𝑅𝑂̣𝑁𝐺 𝐵𝐼𝐸̂́𝑇 𝑂̛𝑁 🎁 ✍️ Nhắc đến gia đình, chúng ta thấy được đây là hình ảnh thiêng liêng, là một trong những tổ chức trường tồn quan trọng đầu tiên. ✍️ TRÁCH NHIỆM trong gia đình nghĩa là Chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình. Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên khác trong gia đình; chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình. Làm tròn trách nhiệm với gia đình trong Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín trong phẩm chất ưu tú của con người. ✍️ Người có trách nhiệm với gia đình là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân trong gđ rằng bản thân sinh ra trong gđ là vì một lý do hay một sứ mệnh nào đó. ✍️ Trọng điểm của một người có trạng thái nội tâm của người có trách nhiệm là SỰ GHI NHẬN. Trách nhiệm của một người, là phương hướng của người đó. ✍️ Nếu tìm ra được lí do sứ mệnh trách nhiệm với gia đình thì hành động sẽ rất mạnh mẽ. Cho nên khi mình có trách nhiệm, công cụ phương tiện tự nhiên đến, tài, trí sẽ mở . Chỉ cần định tâm bám trụ thì thành tựu sẽ đến rất nhanh. ✍️ Đa phần con người ai cũng muốn đạt được thành tựu trong cuộc sống, nhưng dễ rơi vào cái bẫy phải chờ đủ công cụ phương tiện mới làm. Sau khi đón nhận tri thức ta biết đc chỉ khi con người chịu trách nhiệm với sự trưởng thành của ai đó trong cuộc đời thì tự nhiên mọi nguồn lực sẽ đến giúp sức hỗ trợ mình. Nhận thức SỨ MỆNH - Nhận thức TRÁCH NHIỆM. Nhận thức quyết định Tư duy và Hành vi của một người. Quyết định kết quả cuộc đời họ khác nhau. ✍️ YÊU THƯƠNG trong gia đình rất đặc biệt đã đạt đến cảnh giới BAO DUNG là bền vững tốt nhất. Luôn chứa đựng nhau, là nơi quay về của mọi thành viên. Con người tự Trưởng Thành. Ko vì yêu thương mà xa cách nhau. Biết cho nhận yêu thương đúng cách. Hiểu mình Hiểu người. ✍️ TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN là nguồn năng lượng của trí tuệ, tâm thái quan trọng để thay đổi đời người "Sự hiện diện đã là món quà".
2
0
BÍ KÍP NÂNG CAO TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 💓
Hãy kích hoạt 3 nút công tắc sau: 1. An Vui kích hoạt tổng nghiệp thức 2. Bao Dung kích hoạt tổng nghiệp duyên 3. Trân Trọng Biết Ơn kích hoạt tổng nghiệp quả. PS: Trân trọng biết ơn là nguồn năng lượng rất đặc biệt. Trân trọng biết ơn cái gì sẽ sở hữu và bội tăng. Vì vậy khi ko biết làm gì thì hãy làm một việc, đó là “ Biết Ơn”🥰🥰🥰
9
10
New comment 19d ago
0 likes • Apr 13
@Quỳnh Hoa Nguyễn Vũ dạ biết ơn chị
0 likes • 19d
@Trần Quang Nam Biết ơn a Nam đón nhận ah E rất vui 😇
💖 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑻 𝑲𝒀́ 𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑻𝑹𝑼̛𝑶̛̉𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝟑𝟔𝟓 𝑵𝑮𝑨̀𝒀 💖
💝(𝟏𝟎/𝟬𝟓/𝟮𝟬𝟮𝟰) 𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑎̀𝑜 💝 𝔻𝕒𝕪 𝟙𝟛𝟙: 𝟛𝟞𝟝 ℕ𝔾𝔸̀𝕐 𝔾𝕀𝔸̀𝕌 𝕋𝕆𝔸̀ℕ 𝔻𝕀𝔼̣̂ℕ 🎁 𝑪𝑶̣̂𝑰 𝑵𝑮𝑼𝑶̂̀𝑵 𝑪𝑼𝑶̣̂𝑪 𝑺𝑶̂́𝑵𝑮 𝑩𝑨̆́𝑻 𝑵𝑮𝑼𝑶̂̀𝑵 𝑻𝑼̛̀ 𝑪𝑯𝑰́𝑵𝑯 𝑻𝑶̂𝑰 𝑁𝐻𝑈̛𝑁𝐺 𝐾𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑃𝐻𝐴̉𝐼 𝐿𝑂̂̃𝐼 𝐷𝑂 𝑇𝑂̂𝐼 🎁 ✍️ Đây là Nhận thức tầng bậc 2, giúp con người không còn OÁN TRÁCH người khác (Bảo vệ Phước Báu cho mình và cả người xung quanh..) ✍️ Thông qua đó, Phước Đức càng nhiều càng dễ khởi tạo Nghiệp Duyên tốt, nhân lành. ✍️ Thông thường khuynh hướng nội tâm con người, cái gì tốt là do mình, cái gì xấu thì do người khác mang lại. Đây là nguyên nhân gốc rễ có nhận thức này. ✍️ Nếu chúng ta không có nhận thức này, thì chính thức mình đã trao quyền thay đổi đời mình vào tay của người khác (phụ thuộc vào người). ✍️ Khi thấu hiểu nhận thức này, lợi lạc đầu tiên chúng ta có là được quyền quyết định thay đổi cuộc sống cuộc đời mình. ✍️ Con người cũng thường có xu hướng bao dung cho người, nhưng không bao dung cho chính mình. Cứ thường dằn vặt bản thân khi lỡ làm chuyện gì sai, có lỗi theo năm tháng ... Nên có câu "Không phải lỗi do tôi", chúng ta hãy bao dung cho chính mình để tự cứu thay đổi cuộc đời mình. Chỉ có mình là biết và hiểu rõ mình nhất. ✍️ Xét theo góc nhìn Vũ trụ quan, tôn giáo tín ngưỡng, mỗi sinh mạng trên đời đều có Người/ Thần thực thi nhân quả... Nhân Quả tự thực thi. Vd: Hạn chế đưa chất kích thích vào cơ thể, vì khi đó tâm trí đầu óc chúng ta ngu muội, nhân quả lúc này dễ thực thi nhất. ✍️ Hiểu thêm về Tổng Nghiệp để biết cân bằng tích tạo Công Đức Phước Đức. ✍️ Hiện thực cuộc sống của chúng ta, có được ngày hôm nay cũng bắt nguồn tự quyết định sự lựa chọn của chúng ta mà nên. Nên chúng ta cần huân tập nâng tầm Nhận Thức Nội Tâm để chúng ta có sự chọn lựa tốt, tự quyền quyết định thay đổi cuộc đời mình. 💖🤘 ℬ𝓲ℯ̂́𝓽 𝓸̛𝓃 𝒸𝓸̂ 𝒜𝓁𝒾𝒸ℯ 𝒯𝒽𝒶̉ℴ 𝒰𝓎ℯ̂𝓃, 𝒷𝓲ℯ̂́𝓽 𝓸̛𝓃 𝒞𝓪ℴ 𝒩𝓱𝒶̂𝓷 𝓬𝒽𝓲̉ đ𝒾𝓮̂̉𝓂 🤘💖 💎 Trân trọng biết Ơn tri thức, Biết Ơn cao nhân, Minh Sư , các thầy cô - người đã chuyển giao tri thức này tới tất cả cộng đồng để mọi người có được một cuộc sống thiện lành hơn. 💎 Tri ân biết ơn liệu định của Thầy về phát triển WITHOME, nơi nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ cho con người Việt Nam chúng ta. Nơi phát triển những hạt mầm tương lai của đất nước, nơi thầy dự định: song song với việc phát triển giáo dục tận gốc trong Cộng đồng, sẽ đồng thời phát triển về mảng WiTKids dành cho các thế hệ tương lai của đất nước.
2
0
💖 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑻 𝑲𝒀́ 𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑻𝑹𝑼̛𝑶̛̉𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝟑𝟔𝟓 𝑵𝑮𝑨̀𝒀 💖
💝(𝟬𝟵/𝟬𝟓/𝟮𝟬𝟮𝟰) 𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑎̀𝑜 💝 𝔻𝕒𝕪 𝟙𝟛𝟘: 𝟛𝟞𝟝 ℕ𝔾𝔸̀𝕐 𝔾𝕀𝔸̀𝕌 𝕋𝕆𝔸̀ℕ 𝔻𝕀𝔼̣̂ℕ 🎁 𝟑 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐓𝐈́𝐍𝐇 Đ𝐄̂̉ 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐎̂̉ 𝐂𝐇𝐔̛́𝐂 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐓𝐎̂̀𝐍: 𝐆𝐈𝐀 Đ𝐈̀𝐍𝐇 - 𝐓𝐎̂𝐍 𝐆𝐈𝐀́𝐎 - Đ𝐀̣𝐎 𝐋𝐘́ 🎁 ✍️ Tổ chức trường tồn trên Thế giới thường là những tổ chức như các đạo giáo, gia đình, những đạo lý cuộc sống đc truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. ✍️ Dù quốc gia nào, bất cứ đâu, Mỗi chúng ta đều có 1 họ riêng, đi đâu rồi cũng quay về với gia đình. Trọng điểm của GIA ĐÌNH để kết nối luôn yêu thương chứa đựng nhau dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Lấy YÊU THƯƠNG & TRÁCH NHIỆM cùng nguồn năng lượng Trân Trọng Biết Ơn làm trọng điểm, thậm chí còn là Yêu Thương vô điều kiện. Gia Đình là tổ chức trường tồn lâu nhất, trước khi tôn giáo, đạo lý ra đời. Trách nhiệm là đặc tính nổi trội, xong sẽ tới Yêu thương . Vd: Chúng ta thành lập một tổ chức hoặc công ty, luôn có sự yêu thương quan tâm trách nhiệm cho hạnh phúc & trưởng thành của họ thì sẽ sẵn sàng đồng hành trọn đời, phát triển bền vững trường tồn. ✍️ Đường không đi, lâu ngày mọc cỏ dại - Người không qua lại, lâu ngày trở thành người dưng. ✍️ 5 phong cách lãnh đạo: Quyền Lực - Lợi Ích - Yêu thương - Phát triển - Sứ mệnh. ✍️ Đặc tính trường tồn của Tôn Giáo: là để THỎA MÃN THAM TƯỞNG đích đến cuộc đời của con người. An trú vào, tu tiên... Thuộc về kiến thức vũ trụ quan. Trong các tổ chức Tôn giáo họ thường SINH HOẠT RÀNG BUỘC với nhau. Theo phong tục lệ văn hóa giáo điều của họ. ✍️ Đặc tính trường tồn của Đạo Lý: hiểu đơn giản là LẼ PHẢI & PHÁP LUẬT. Sinh ra để bảo vệ con người, mang lại lợi lạc hướng cho con người sống có Đạo lý hơn, nên trường tồn qua thời gian. "QUỐC CÓ QUỐC PHÁP - GIA CÓ GIA UY". ✍️ Để một tổ chức TRƯỜNG TỒN & THỊNH VƯỢNG mãi theo thời gian cần hội đủ 3 đặc tính này. Cần làm lâu làm lớn sẽ rất đặc biệt. Thông qua 1 tổ chức trường tồn, Đạt được cảnh giới cuộc sống, sống cuộc đời có giá trị. 💖🤘 ℬ𝓲ℯ̂́𝓽 𝓸̛𝓃 𝒸𝓸̂ 𝒜𝓁𝒾𝒸ℯ 𝒯𝒽𝒶̉ℴ 𝒰𝓎ℯ̂𝓃, 𝒷𝓲ℯ̂́𝓽 𝓸̛𝓃 𝒞𝓪ℴ 𝒩𝓱𝒶̂𝓷 𝓬𝒽𝓲̉ đ𝒾𝓮̂̉𝓂 🤘💖 💎 Trân trọng biết Ơn tri thức, Biết Ơn cao nhân, Minh Sư , các thầy cô - người đã chuyển giao tri thức này tới tất cả cộng đồng để mọi người có được một cuộc sống thiện lành hơn.
1
1
New comment 20d ago
1-10 of 62
@nha-ristiano-nguyen-7806
To be Whole Richest Man

Active 7d ago
Joined Jan 8, 2024
powered by