Following 10
Đạt Mai Xuân
hanoi
• Active 1d ago
Bio: Huấn luyện viên Quản trị Mục tiêu OKRs & VHDN
Andy Huỳnh Ngọc Minh
• Active 3d ago
Bio: Tôi là Trainer & Business Mentor Andy Huỳnh Ngọc Minh, giúp bạn phát huy năng lực lãnh đạo đội ngũ, giải phóng công việc và tăng hiệu quả kinh doanh
Việt Hạ Hồng
• Active 21d ago
Bio: Trách nhiệm của tôi ở đây để giúp bạn xây dựng Tên Tuổi.
Brady Badour
Nashville • INTJ
• Active 2h ago
Bio: CEO @ GrowthOperator.com - support@growthoperator.com
Max Perzon
Sweden • INFJ
• Active 7h ago
Bio: Helping People Launch & Grow Profitable Skool Communities.
Sam Ovens
Los Angeles, CA • INTJ
• Active 26m ago
Bio: CEO @ Skool.
Jordan Platten
UK • ENTP
• Active 2h ago
Bio: Founder of Affluent.co & Affluent.Academy
Hamza Ahmed
online
Manchester, UK
• Online now
Bio: Official profile of Hamza Ahmed. Owner of Adonis School: #1 Winner of The Skool Games Award.
Leo Vo Thai Lam
Hồ Chí Minh
• Active 7h ago
Bio: Giúp doanh nghiệp cài đặt hệ điều hành 10X để tạo ra doanh nghiệp phát triển vượt trội, giá trị cao, chủ doanh nghiệp lấy lại tự do và tạo ảnh hưởng.
Tran Manh Duc
Vietnam • INTJ
• Active 5h ago
Bio: Làm Việc Chăm Chỉ Cho Chính Bản Thân Mình.
1-10 of 10
Nguyễn Ngọc Quân
@nguyen-ngoc-quan-9306
Học làm Sếp

Active 19h ago
Joined Dec 18, 2023
powered by