Your Name
0
Your Name
Level 0
5points to level up
Level 1 - Tập bò
Unlock "Làm quen FL Studio", "Nhạc lý cơ bản" 67% of members
Level 2 - Biết đứng
Unlock "Bài nhạc đầu tiên" 17% of members
Level 3 - Biết chạy
Unlock "Thu âm cơ bản" 11% of members
Level 4 - Đi xe đạp
Unlock "Xây kênh nhạc YouTube" 3% of members
Level 5 - Đi xe máy
1% of members
Level 6 - Lái ô tô
1% of members
Level 7 - Lái máy bay
0% of members
Level 8 - Lái xe tăng
0% of members
Level 9 - Lái tên lửa
0% of members
Last updated: Dec 14th 2023 10:24am
This group has been archived