1M Circle
Private group
261 members
$5 /month
Chào mừng bạn đến với cộng đồng 1M CIRCLE - Cộng đồng dành cho những người khởi nghiệp MỘT MÌNH trong lĩnh vực kinh doanh chất xám (mô hình dịch vụ tư vấn, coaching, mentoring, chương trình đào tạo), từ góc bàn làm việc 1m2, hướng tới mục tiêu doanh thu $1M, hướng tới một cuộc đời TỰ DO - Mạnh khoẻ, Hạnh phúc & Thịnh Vượng.
Privacy and terms
1M Circle
Private group
Cộng đồng dành cho những người khởi nghiệp MỘT MÌNH, từ góc bàn làm việc 1m2, hướng tới mục tiêu doanh thu $1M trong HẠNH PHÚC & AN LẠC.
powered by